Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ’ Εξαμήνου: Σύγχρονη Κοινωνία και Μ.Μ.Ε. Διδάσκων: Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής

Posted by Nicolas Demertzis (195.134.64.153) on March 31, 2004 at 12:04:36:

Σκοπός του Μαθήματος:

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις θεωρίες γύρω από τον ρόλο των Μ.Μ.Ε. στις κοινωνίες της νεωτερικότητας και της ύστερης νεωτερικότητας, καθώς επίσης και στην εξοικείωσή τους με τις επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας στην κοινωνική δομή και την κοινωνική συνείδηση.

Διδακτικά Συγγράμματα:

· John Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, εκδ. Παπαζήση, 1999
· Στέλιος Παπαθανασόπουλος (επιμ.), Επικοινωνία και Κοινωνία από τον εικοστό στον εικοστό πρώτο αιώνα, εκδ. Καστανιώτη, 2000 – Κεφ.3, Κεφ.10 και Επίλογος.
· Ειδικός φάκελος του μαθήματος

Αξιολόγηση:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις, είναι η εκπόνηση εργασίας σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

· Παγκοσμιοποίηση
· Διαδίκτυο
· Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε.
· Θεωρία του Μέσου
· Κριτική Θεωρία των Μέσων
· Καταναλωτισμός – Καταναλωτική Κοινωνία
· Πολιτιστικός Ιμπεριαλισμός
· Νεωτερικότητα – Μετανεωτερικότητα
· Δημοσιότητα-ορατότητα

Κάθε εργασία θα εκπονείται από μικρές ομάδες των τριών φοιτητών/-τριών και θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 26η Μαϊου 2004 (γραφείο 715, Σταδίου 5). Το μέγεθος των εργασιών θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 σελίδων. Θα είναι εκτυπωμένες στη γραμματοσειρά Times New Roman, 12’’, διάστημα 1,5.
Στις εργασίες τους οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να συμβουλευθούν τρία τουλάχιστον ξενόγλωσσα άρθρα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) ή κεφάλαια από βιβλία σχετικά με τις παραπάνω θεματικές ενότητες. Η συμβολή κάθε συμμετέχοντος θα πρέπει να είναι διακριτή. Σε παράρτημα θα υποβάλλονται και σε φωτοτυπία οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι οι εργασίες πρέπει να είναι συνθετικές και όχι μετάφραση των πηγών.
Τα μέλη κάθε ομάδας θα εξεταστούν προφορικά στην εργασία τους, μετά τις τελικές, γραπτές εξετάσεις. Ο βαθμός της εργασίας θα αποτελεί το 30% της τελικής βαθμολογίας.[ Πίνακας Ανακοινώσεων ] [ Βοήθεια (FAQ) ]